Privacybeleid

Inhoud

 1. Introducties
 2. Wie zijn wij?
 3. Bedrijven en websites binnen het toepassingsgebied
 4. Verzameling van persoonsgegevens
 5. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
 6. Delen we uw persoonlijke informatie?
 7. Internationale overdrachten
 8. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie?
 9. Beveiligingsmaatregelen
 10. Uw rechten als betrokkene
 11. Moet u uw persoonlijke informatie aan ons verstrekken?
 12. Maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?
 13. Gebruiken we uw persoonlijke informatie voor marketing?
 14. Cookies
 15. Contact opnemen
 16. Klachten
 17. Wijzigingen aan dit beleid

1. Introductie

We waarderen het vertrouwen dat u ons geeft bij het delen van uw persoonsgegevens. De veiligheid van die gegevens is erg belangrijk voor ons. 

Dit beleid legt uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en met wie we deze delen, en legt ook uit welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

2. Wie wij zijn

De Ridder BV, 

Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is De Ridder BV de gegevensbeheerder. Dit betekent dat De Ridder BV bepaalt welke gegevens er verzameld worden, hoe deze gegevens gebruikt worden en hoe deze gegevens beschermd worden.

Het adres van ons geregistreerde hoofdkantoor is:

De Ridder BV 
Industrieweg 11b
1566 JN Assendelft
Nederland

Als u vragen hebt over hoe wij persoonsgegevens verwerken, of al u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, stuurt u dan een mail naar info@deridderbv.nl of neem schriftelijk contact op via het bovenstaande adres.

3. Bedrijven en websites binnen het toepassingsgebied

De volgende bedrijven en websites vallen binnen het toepassingsgebied voor dit privacy beleid:

De Ridder BV https://deridderbv.nl/

Dit omvat ook persoonsgegevens die worden verzameld via onze websites, telefonisch, via LiveChat en via gerelateerde sociale-mediatoepassingen.

4. Verzameling van persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens van u voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Voor het nakomen van een contract dat we met u of met de entiteit (of organisatie) die u vertegenwoordigt, zijn aangegaan. In deze omstandigheden kan het uw entiteit (of organisatie) zijn, en niet uzelf, die ons uw persoonsgegevens verstrekt heeft
 • Voor het initiëren en afronden van commerciële transacties met u of de entiteit (of organisatie) die u vertegenwoordigt voor de aankoop van producten en/of diensten
 • Voor het afleveren van een product dat u direct of indirect van ons gekocht hebt
 • Voor het communiceren met leveranciers van goederen en diensten
 • Voor het bijhouden van accounts en andere zakelijke records
 • Voor het uitvoeren van marketing, elektronisch of anders
 • Voor het voldoen aan wettelijke vereisten of regelgeving
 • Voor het beheren van bestaande en voormalige medewerkers
 • Voor het beheren van sollicitanten
 • Voor het omgaan met vragen van onze huidige werknemers, voormalige werknemers en sollicitanten
 • Voor het omgaan met klachten of vragen van onze klanten en onze leveranciers
 • Voor het omgaan met vragen van onze aandeelhouders en andere belanghebbenden.
 • Voor het genereren van gegevensanalyses om de prestaties van onze website te bewaken en te verbeteren.
 • Voor het garanderen van de veiligheid en de veilige werking van onze websites en onderliggende bedrijfsstructuur te waarborgen.


Technische informatie

Daarnaast verzamelen we ook het volgende, om ervoor te zorgen dat elke bezoeker van een van onze websites de site effectief kan gebruiken:

 • Technische informatie, inclusief het IP- (Internet Protocol-) adres dat gebruikt wordt om uw apparaat met het internet te verbinden.
 • Uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in types en versies
 • Besturingssysteem en platform
 • Informatie over uw bezoek, inclusief de URL- (Uniform Resource Locators-) clickstream naar, door en vanaf onze site.

In sectie 10 hieronder identificeren we uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we verzamelen en beschrijven we hoe u die rechten kunt uitoefenen.

5. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij zijn van mening dat het in ons rechtmatig belang is, of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, om persoonlijke informatie te verzamelen en te gebruiken om ons bedrijf uit te oefenen en om een dienst te leveren waarom u gevraagd hebt. In sommige gevallen kunnen we wettelijk verplicht zijn om persoonlijke informatie te gebruiken of vrij te geven, bijvoorbeeld om te voldoen aan een verzoek van een officiële instantie. 

Wanneer we informatie verwerken op basis van rechtmatig belang, passen we de volgende test toe om te bepalen of deze verwerking gepast is:

De test van het nut – zit er een rechtmatig belang achter de verwerking?

Noodzaaktest – is de verwerking nodig voor dat doel?

Afwegingstest – wordt het legitieme belang overschreven, of niet, door de belangen, rechten of vrijheden van het individu?

6. Het delen van uw persoonlijke informatie

We kunnen uw persoonlijke informatie delen, maar dit zal gebeuren op basis van het ‘need to know’-beginsel en alleen waar het nodig is of waar we informatie moeten delen. Zoals onze professionele adviseurs en dienstverleners, waaronder:

 • Accountants
 • Juridische adviseurs
 • Consultants
 • Betalingsproviders
 • Salarisproviders
 • Pensioenuitvoerder
 • Verzekeraars
 • Aanbieders van informatietechnologie en communicatiediensten.
 • Leveranciers
 • Diensten voor logistiek en transport.

We kunnen mogelijk ook persoonlijke informatie delen:

 • Met elke bevoegde wetshandhaving of toezichthouder zoals vereist door de wet
 • Wanneer we bedrijven of activa kopen of verkopen.  

We streven ernaar de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om te garanderen dat persoonlijke informatie waarvoor het bedrijf wettelijk verantwoordelijk is naar behoren beschermd wordt en op de juiste manier gebruikt wordt wanneer deze in handen is van een derde partij.

7. Internationale overdracht

Wij zijn een wereldwijde organisatie en maken gebruik van derde partijen die in andere landen zijn gevestigd om ons te helpen bij het leiden van ons bedrijf.  Dit omvat landen buiten de Europese Unie (“EU”) en landen die geen wetten hebben die specifieke bescherming bieden voor persoonsgegevens.   We hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens voldoende beschermd worden en dat alle overdrachten van persoonsgegevens buiten de EU rechtmatig plaatsvinden.  Wanneer we persoonsgegevens buiten de EU overdragen naar een land waarvan de Europese Commissie niet vastgesteld heeft dat het een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt, vinden de overdrachten plaats onder een overeenkomst die de EU-vereisten voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU dekt. 

8. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie?

We ondernemen stappen om uw gegevens slechts zo lang te bewaren als nodig is voor onze zakelijke behoeften en in overeenstemming met alle wettelijke of regelgevende verplichtingen om persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Ongeacht hoe lang we persoonlijke informatie ook bewaren, we zorgen ervoor dat deze onderworpen is aan de juiste beveiliging.

9. Beveiligingsmaatregelen

We zijn van mening dat we beschikken over geschikte beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Risico-analyse, inclusief het analyseren van risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, vormt de kern van ons Informatiebeveiligingsbeheersysteem. We hebben er echter geen controle over wat er gebeurt tussen uw apparaat en de grens van onze informatie-infrastructuur. U dient zich bewust te zijn van de vele informatiebeveiligingsrisico’s die er zijn en passende maatregelen te nemen om uw eigen informatie te beschermen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot inbreuken die buiten onze controle vallen.

10. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene van wie wij persoonlijke informatie houden, hebt u bepaalde rechten. Indien u wenst deze rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar info@deridderbv.nl.

 U kunt ook de informatie gebruiken die verstrekt wordt in de Contactsectie hieronder. Om uw verzoek te verwerken, vragen we u om een geldig identiteitsbewijs voor verificatiedoeleinden. Uw rechten zijn als volgt:

 • Het recht om geïnformeerd te worden
  Als gegevensbeheerder zijn we verplicht om duidelijke en transparante over onze gegevensverwerkingsactiviteiten te verstrekken. Dit leveren wij u met dit Privacybeleid en alle gerelateerde berichten die we u kunnen sturen.
 • Het recht op toegang
  U kunt kosteloos een kopie aanvragen van de persoonsgegevens die we over u bewaren. Zodra we uw identiteit hebben geverifieerd en, indien relevant, de autoriteit van een externe aanvrager,  verlenen we toegang tot de persoonsgegevens die we over u bewaren, evenals de volgende informatie:

a) De wetenschap of wij als gegevensbeheerder persoonsgegevens over u bewaren
b) Het ontvangen van een omschrijving van de persoonsgegevens die bewaard worden en, indien toegestaan en praktisch, een kopie van de persoonsgegevens
c) Geïnformeerd worden over het doel/de doelen waarvoor die persoonsgegevens verwerkt worden, en waar deze verkregen zijn
d) Geïnformeerd worden of de persoonsgegevens aan iemand anders worden bekendgemaakt dan de oorspronkelijke ontvanger van de persoonsgegevens en, zo ja, de identiteit van die ontvangers
e) Vragen dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan u of een derde partij in een machine leesbaar formaat (Word, PDF, enz.) (Hoewel dergelijke verzoeken alleen kunnen worden ingewilligd als de persoonsgegevens in kwestie 

 1. verstrekt zijn door de betrokkene aan het bedrijf 
 2. automatisch verwerkt worden

f) Als de persoonsgegevens worden gebruikt om geautomatiseerde beslissingen over u als betrokkene te nemen (bijv. profilering), te horen krijgen welke logica het systeem gebruikt om die beslissingen te nemen en om te verzoeken om menselijke tussenkomst om dergelijke geautomatiseerde beslissingen te negeren. 

g) Wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG met betrekking tot de overdracht

 • Als er uitzonderlijke omstandigheden zijn waardoor we kunnen weigeren de informatie te verstrekken, lichten we deze toe. Als verzoeken lichtzinnig of frustrerend zijn, hebben we het recht deze te weigeren. Als het beantwoorden van verzoeken waarschijnlijk extra tijd of onredelijke kosten met zich meebrengt (waaraan u mogelijk moet voldoen), stellen wij u hiervan op de hoogte.
 • Het recht op rectificatie
  Als u van mening bent dat wij beschikken over onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie over u, kunt u uw recht uitoefenen om deze gegevens te corrigeren of aan te vullen. Dit kan gebruikt worden met het recht tot het beperken van de verwerking om te garanderen dat onjuiste/onvolledige informatie niet verwerkt wordt totdat deze gecorrigeerd is.
 • Het recht op uitwissing (het ‘recht om vergeten te worden’)
  Als er geen dwingende wettelijke basis of rechtmatige reden blijft bestaan voor het verwerken van persoonsgegevens, kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Dit omvat persoonsgegevens die mogelijk onrechtmatig verwerkt zijn. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om uitwissing te garanderen.
 • Het recht om verwerking te beperken
  U kunt ons vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens. We zullen de gegevens dan nog steeds bewaren, maar deze niet verder verwerken. Dit recht is een alternatief op het recht tot uitwissing.  Als een van de volgende voorwaarden van toepassing is, kunt u het recht uitoefenen om de verwerking te beperken:

a) De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist
b) De verwerking van de persoonsgegevens is onwettig 
c) We hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor het verwerken, maar de persoonsgegevens zijn vereist als onderdeel van een juridische procedure
d) Het recht tot het maken van bezwaar is uitgeoefend en de verwerking wordt beperkt in afwachting van een beslissing over de status van de verwerking.

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid 
  U kunt verzoeken dat uw set persoonsgegevens overgedragen wordt naar een andere gegevensbeheerder of -verwerker, mits geleverd in een algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. Dit recht is alleen beschikbaar als de oorspronkelijke verwerking op basis van toestemming geschiedde, de verwerking geautomatiseerd is en als de verwerking op basis is van het nakomen van een contractuele verplichting.
 • Het recht tot het maken van bezwaar
  U hebt het recht tot het maken van bezwaar van de verwerking van uw gegevens waar

a) De verwerking gebaseerd is op gerechtvaardigd belang
b) De verwerking voor marketingdoeleinden is
c) De verwerking ten behoeve van wetenschappelijk of historisch onderzoek is; of
d) De verwerking geautomatiseerde besluitvorming en profilering omvat.

11. Moet u uw persoonlijke informatie aan ons verstrekken?

U bent nooit verplicht om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, maar het kan zijn dat u dit moet doen wanneer u een contract aangaat voor de levering van onze diensten of producten. We kunnen onze diensten of producten niet leveren, tenzij u ons de persoonlijke informatie verstrekt die we nodig hebben. 

Bovendien moet u bepaalde persoonlijke informatie verstrekken als u contact met ons opneemt om uw rechten onder de AVG uit te oefenen, zoals uiteengezet in sectie 10.

12. Geautomatiseerde besluitvorming

We voeren geautomatiseerde besluitvorming uit wanneer u gebruik maakt van onze website. Dit omvat het verstrekken van inhoud aan u op basis van uw online gedrag. Hierdoor kunnen we u inhoud laten zien die relevant is voor u.

13. Gebruiken we uw persoonlijke informatie voor marketing?

Ja, we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, maar we streven ernaar alleen contact op te nemen met mensen die zich hiervoor inschrijven. Als u bezwaar maakt tegen marketing – al dan niet elektronisch of op een andere manier – laat het ons weten en we zullen geen contact meer met u opnemen.

14. Cookies

We maken gebruik van cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt, om onze website goed te laten werken, om het gebruik ervan te controleren en om inhoud te weergeven waarvan wij denken dat deze relevant voor u is. Als u zich bij ons registreert of als u onze site blijft gebruiken, wordt u gevraagd akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. Meer details over cookies en uw rechten vindt u [hier] in ons Cookiebeleid.

15. Contact met ons opnemen Eventuele opmerkingen, vragen of suggesties over dit privacy beleid of onze omgang met uw persoonsgegevens dienen gemaild te worden naar info@deridderbv.nl. Als alternatief kunt u contact met ons opnemen op het volgende postadres: De Ridder BV Industrieweg 11b 1566 JN Assendelft Nederland

16. Klachten

Mocht u een klacht willen bespreken, neemt u dan gerust contact met ons op via bovenstaande gegevens. Alle klachten worden op een vertrouwelijke manier behandeld.

Mocht u zich ontevreden voelen over onze omgang met uw gegevens, of over een klacht die u bij ons ingediend hebt over onze omgang met uw gegevens, dan hebt u het recht om uw klacht te escaleren naar een toezichthoudende autoriteit binnen de Europese Unie. Voor Nederland, is dit het https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, dat ook onze leidende toezichthouder is. De contactgegevens zijn te vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/contactgegevens-algemeen

17. Wijzigingen aan dit beleid

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op [28 september 2020]